از غزل‌های بیدل (۲)

اینقدر ریش چه معنی دارد
غیر تشویش چه معنی دارد
آدمی‌، خرس‌؟ چه‌ظلم است آخر!
مرد حق‌، میش‌؟ چه معنی دارد
حذر از زاهد مسواک به سر
عقرب و نیش چه معنی دارد
دعوی پوچ به این سامان ریش
نرود پیش چه معنی دارد
یک نخود کله و ده من دستار
این کم و بیش چه معنی دارد
شیخ برعرش نپرد چه کند
غیر پر ریش چه معنی دارد
بیدل اینجا همه ریش است و فش‌است
ملت و کیش چه معنی دارد

یک دیدگاه

  1. بیت ۴- به این سامان ریش: با این‌گونه ریش، با ریشی این شکلی
    بیت ۵- دستار: شال و دستمالی که دور سر ببندند، عَمّامه /ammAme/
    بیت ۷- فَش /fash/: کاکل و یال [ ــِ اسب] / ملّت: کیش، مذهب، آیین

Comments are closed