جشن ایرانی آذرگان

آذرگان

در تقویم باستانی ایران، هر ماه سی روز بود و همه این روزها نامی خاص از ایزدان داشت. برای مثال روز اول هر ماه، هرمز بود، روز دوم، بهمن، و روز سوم اردی بهشت و بهمین ترتیب تا روز سی‌ام. نام نهمین روز از هر ماه، آذر است و در…

ادامه …